หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร E-mail : cmpjc@coj.go.th โทรสาร 077-507966ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ระเบียบ
ระเบียบอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความการถอนคำร้องทุกข์ หรือการถอนฟ้อง พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนําจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี
  1. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ค่าพาหนะแก่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวที่ยากไร้ เงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนําจับ และเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่หลบหนี
คู่มือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
พ.31/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.33/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.35/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.102/60
นัดพร้อมยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.103/60
นัดพร้อมยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.108/60
นัดพร้อมยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.77/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานฯ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.79/61
นัดสอบคำให้การจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.80/60
นัดพร้อมยุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.